دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ازﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ازﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ

ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﺮات ﻫﯿﭻ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدﻧﺪ، ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ در ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ. و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد را درک ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺴﻮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ و در ﺣﻔﻆ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ.

ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ زﻣﺎن و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻬﺎ را درک ﮐﺮده و ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ.

ﻣﺪﯾﺮ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ رﻫﺴﭙﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ از زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺳﺆال ﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﯿﻨﺪازد، ﺗﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮﮐﺖ و ﺣﺮﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺷﺮﮐﺖ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ، و ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺤﺚ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻞ ﺷﻮد

. ﺻﺮف زﻣﺎن و اﻧﺮژی در ﺗﻼش ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در اﻓﺮاد، ﮐﺎری ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ای را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﺧﻮد از اﻧﮕﯿﺰه ﻻزم را ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه آﻧﻬﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮﯾﺪ.

ازخوب به عالی فصل چهارم

 

از خوب به عالی فصل پنجم