دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

استثنائی ولی معمولی

اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ

اﮐﺜﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ، ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺮدم ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺎدر زادی ﺑﻪ ارث ﺑﺮده و ﯾﺎ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎن اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻓﻘﻂ در ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

آﻧﻬﺎ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در راﺳﺘﺎی ﻫﺪف و ﻋﻼﻗﻪ ای ﮐﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ. آﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﻫﺮ روز و ﻫﺮ روز ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪه و ،را در ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮای ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺪن در راﺳﺘﺎی آن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و آﻣﻮزش ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.

اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺣﺪاﻗﻞ روزی ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ را ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻪ ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ، اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻓﻘﻂ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ از ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان روی ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور آﻧﺎن ﻋﺪد ﺟﺎدوﯾﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎد ﺷﺪن ده ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.

ده ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎدی و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺿﺮوری اﺳﺖ.

در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد درﺑﺎره ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن، ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، اﺳﮑﯿﺖ ﺑﺎزان روی ﯾﺦ، ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﭘﯿﺎﻧﻮ ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ، ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﻄﺮﻧﺞ، ﻣﺠﺮﻣﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻓﮑﺮش را ﺑﮑﻨﯿﺪ، اﯾﻦ ﻋﺪد ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان از ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺧﻮد ﺳﻮد ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. وﻟﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻫﻨﻮز ﻣﻮردی را ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎدی واﻗﻌﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻇﺎﻫﺮاً اﯾﻦ ﻗﺪر زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻐﺰ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎدی واﻗﻌﯽ آﻧﭽﻪ را ﻧﯿﺎز دارد ﺑﺪاﻧﺪ.

اﻗﺪاﻣﮏ: ﻫﻤﯿﻦ اﻵن ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺸﺮو اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ: ۱ . ۲ . ۳ . ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ، ﺗﺼﺎدف ﻫﺎی زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن و ﺗﻮﻟﺪ ﻫﻢ ﻣﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻪ ﺑﺮﺣﻪ ای در زﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ. اﻗﺘﺼﺎد اﻣﺮﯾﮑﺎ دﭼﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮل در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮد ﺷﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻂ آﻫﻦ ۱۸۷۰ و ۱۸۶۰در ﺳﺎل ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ آن ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻘﯽ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺟﺎن دی راﮐﻔﻠﺮ، اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ، ﺟﯽ ﭘﯽ ﻣﻮرﮔﺎن، ﺟﻮرج ﭘﻮﻟﻤﻦ و … ﺑﻮد. در آن ﺳﺎﻟﻬﺎ ، ﻫﺮ ﻫﮑﺮ و ﻋﺸﻖ ۱۹۷۵و ﯾﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن در ﺗﺎرﯾﺨﭽﮥ اﻧﻘﻼب ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ژاﻧﻮﯾﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺗﺼﻮر روزی را داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻘﺪر ﮐﻮﭼﮏ و ارزان ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ آدم ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻟﮑﺶ ﺑﺎﺷﺪ. آن روز ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ. در اﯾﻦ زﻣﺎن ﭼﻪ ﮐﺴﯽ در ﻋﺼﺮ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد و در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮ ﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻗﺮار داﺷﺖ؟ ﻫﻤﺎن اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در دوره ﺟﺎن دی راﮐﻔﻠﺮ و اﻧﺪرو ﮐﺎرﻧﮕﯽ ﮐﺎرﺑﺮد داﺷﺖ، اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ. در اﯾﻦ دوره اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺗﺎن ﻣﺎﯾﻬﺮوﻟﺪ و ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ ﻇﻬﻮر ﮐﺮدﻧﺪ. اﯾﻨﻬﺎ ﺟﺰء اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ و ﭘﯿﺸﺮو ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاﻗﻊ ﺣﺴﺎس در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن، آﻧﻬﺎ ﺑﺪرﺧﺸﻨﺪ.
در ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮐﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از اﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ ﺧﺎرﺟﯽ در داﺧﻞ اﯾﺮان، در زﻣﺎن و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ، در آن ﮐﺎر و اﯾﺪه ﭘﯿﺸﺮو ﺷﺪه و از دﯾﮕﺮان ﺳﺒﻘﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﻼش ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﻮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

آبتین زمانی