• سایر
  • دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻗﺒﺎ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻗﺒﺎ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻗﺒﺎ

ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻼش ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد از رﻗﺒﺎ ﮐﭙﯽ و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دزدی ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن در ﻫﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻔﻬﻮم را درک ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ درک ﻣﻔﻬﻮم ﻻزﻣﮥ رﺷﺪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﺮا ﭼﯿﺰی ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﭼﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ

ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﯿﺪ اﻣﺎ ﮐﭙﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ روش ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی، ﻫﺮﮔﺰ رﻗﺒﺎﯾﺘﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل از ﺷﻤﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ در ﮐﺎرﺗﺎن رﻗﯿﺒﯽ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮد وارد ﮔﻮد ﺷﺪه و اﻓﺸﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ. از ﻣﺸﮑﻼت و اﯾﺮادات ﮐﺎرش ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﻫﻤﻪ را از اﯾﻦ ﻣﺤﻮل ﻣﺸﮑﻞ دار آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ رﻗﺒﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﺎﺷﯿﺪ.

دوباره فکر کن