• سایر
  • دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎر ﺧﻮد در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻧﺪارﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺟﺎﯾﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺘﺎرت ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺳﺎده ﮐﻨﯿﺪ از ﮐﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ، ﺧﻮد و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ارﺗﻘﺎع ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ. ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﺷﺮوع ﮐﺮدن اﺳﺖ.

ﮐﺎر و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﯿﻨﺪازﯾﺪ، اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ را اراﯾﻪ دﻫﯿﺪ و در ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﯿﮏ ﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺣﺬف ﺷﻮد ، ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﻫﺴﺘﯿﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﺪرت روی آن ﻧﻘﻄﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ.

در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮی را ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

دوباره فکر کن