• سایر
  • دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺑﻬﺮه وری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺑﻬﺮه وری

دوباره فکر کن: ﺑﻬﺮه وری

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯽ ﻣﻮرد و وﻗﺖ ﮔﯿﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﺪ، وﻗﺘﯽ وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ و ﮐﺎرﺗﺎن را ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد، از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻫﺪر دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﺪﺗﺮ از آن، ﻫﯿﭻ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دادم ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﻮد اﻧﮕﯿﺰره ﺑﺪﻫﯿﺪ و رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﯿﻬﻮده ﻧﮑﻨﯿﺪ، اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﺎری ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ وﻗﺖ ﺻﺮف ﮐﺮده اﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ آن ﮐﺎر را رﻫﺎ ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮ وﻗﺘﯽ ﺑﺮای آن ﮐﺎر اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪﻫﯿﺪ.

اﮔﺮ ﺑﺮای ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺎری زﻣﺎن ﺗﻌﯿﻦ ﮐﺮدﯾﺪ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ آن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﻧﺸﻮﯾﺪ و آن ﮐﺎر را ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ را ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ آن ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ .

دوباره فکر کن