• سایر
  • دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﮑﺎﻣﻞ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﮑﺎﻣﻞ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﮑﺎﻣﻞ

ﻋﺎدت ﺑﻪ <<ﻧﻪ>> ﮔﻔﺘﻦ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻗﺪرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ.

ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﯾﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺎراﺿﯽ دارﯾﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﺮادات ﺑﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﯾﺪ.

در ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﺘﺎب ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ دﻟﯿﻞ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ اﮔﺮ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﺸﺪ ﯾﮑﯽ از رﻗﺒﺎ را ﺑﻪ او ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

دوباره فکر کن