• سایر
  • دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻤﻨﺎم ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﺳﻨﺠﯿﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺟﻠﻮه ﮐﻨﯿﺪ در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ. اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و آرام آرام ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

اﻣﺮوزه دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮔﺴﺘﺮده در رﺳﺎﻧﻪ، ﻣﺠﻼت و روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ دﻟﺨﻮاه و ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﺎر و ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮب، ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و ﻃﻮری رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪار اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ. ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﮑﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد را ﺑﺨﺮﯾﺪ، آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﺨﺎﻃﺐ، ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ، ﺗﻮﯾﯿﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﻓﯿﻠﻢ وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ؛ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻓﺎدار ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﻮد را ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ. اﻓﺮاد را ﺑﻪ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

دوباره فکر کن