دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیستم مطالعه کارآمد

سیستم مطالعه کارآمد


آیا شما کتاب می خوانید ؟ آیا کتاب خوانی بلدید ؟ کتاب ھا را می خوانید یا مطالعھ می کنید ؟ بھ نظر شما ، خواندن کتاب با
مطالعھ ی آن چھ تفاوتی دارد ؟
وقتی تصمیم می گیرید کتابی را مطالعھ کنید ، چھ می کنید ؟ آیا از اولین صفحھ شروع بھ خواندن می کنید و این کار را تا
صفحھ آخر ادامھ می دھید یا برای مطالعھ روش خاصی دارید ؟ قبل و بعد از خواندن چھ می کنید ؟
اصلأ تعریف شما از مطالعھ چیست ؟
آیا بھ نظر شما مطالعھ امری غریزه ای است یا مھارتی است کھ برای فراگیری روش آن نیاز بھ آموزش داریم ؟ آیا ھر کس می
تواند بھ سلیقھ ی خودش و ھر طور کھ خواست مطالعھ کند .
مطالعھ یعنی :
. ِ ١ھنر جمع آوری اطلاعات گزینش شده با تفکر و تدبیر ؛
.٢ھنر ترکیب کردن این اطلاعات با ھم و با اطلاعات قبلی ؛
.٣ھنر تولید اطلاعات جدید ؛
.۴ھنر استفاده از اطلاعات ) تبدیل علم بھ عمل ( .
بھ عبارت دیگر مطالعھ فرایندی است کھ خواننده روی نوشتھ ای انجام می دھد تا با توجھ بھ میزان درک و میزان حافظھ ای کھ
نیاز دارد ، ھدف خود را تأمین کند .
مطالعھ ھنر و فن و مھارتی با ارزش است کھ می توان مثل تمام فنون دیگر اصول صحیح آن را آموخت و بھ کار بست . البتھ ،
یادگیری ھر فن و مھارتی ابتدا کمی مشکل بھ نظر می رسد ؛ اما با صبر و حوصلھ و شور و اشتیاق و پشتکار آسان می شود .
در مطالعھ روشمند اولین قدم تعیین ھدف است . قبل از شروع مطالعھ ، ھدف خود را مشخص کنید . برای تعیین ھدف ، می
توانید سؤالاتی از این قبیل را از خود بپرسید :
.١چرا می خواھم این مطلب را بخوانم ؟
.٢می خواھم چھ مطلب از این مطلب را مطالعھ کنم ؟
.٣بھ چھ اطلاعاتی نیاز دارم ؟
.۴می خوام تا کی این مطلب را در حافظھ ام نگھدارم ؟
یک کتاب بردارید و مراحل زیر را روی آن اجرا کنید :
.١مطالعھ اجمالی :
برای مطالعھ اجمالی مطالب ، مثل یک کارآگاه بھ دنبال سرنخ ھا باشید .
نگاھی سریع بھ تیترھا ، زیر تیتر ھا ، خلاصھ فصل ھا ، سؤال ھا و تمرین ھای آخر فصل ، عکس ھا و نمودارھا ،
ئوس اصلی مطالب بیندازید .
ِ
سرفصل ھا و بھ طور کلی ر
آشنایی کلی با موضوع ، ضمن افزایش قدرت درک شما ، می تواند حافظھ تان را برای بھ خاطر سپاری مطالب آماده
کند .
.٢طرح سؤال :
می توانید برای خود از دل کتاب سؤالاتی طرح کنید این کار می تواند تمرکز شما را افزایش دھد .
.٣خواندن :
ھنگام خواندن باید بھ دنبال پاسخ سؤالات خود باشید .
ھدفمندی یکی از کلیدھای اساسی ار مطالعھ ی سیستمی است . سؤالات شما ھدف ھای شما را مشخص می کند .
.۴یادداشت برداری :
اینک ، پاسخ سؤالات خود را بھ صورت نقشھ ذھنی ) ( mind mapیادداشت کنید .
.۵تجزیھ و تحلیل :
در این مرحلھ ، یادداشت ھای خود را بررسی کرده و رابطھ مطالب را بسنجید و اطلاعات جدید خود را با اطلاعات
قبل پیوند دھید .
.۶مرور :
ھدف خود را مرور کنید . اگر ھنوز سؤالی باقی مانده است کھ پاسخ آن ھا را بھ دست نیاورده اید ، مجددأ بھ کتاب
مراجعھ کنید و یادداشت ھای خود را تکمیل نمایید .
.٧تعریف :
کتاب را ببندید و سعی کنید در نقش معلم مطالب را بھ زبان ساده و روان برای خود تعریف کنید . ) می توانید
روبروی آینھ تمرین کنید (
.٨بازبینی :
بار دیگر ، خیلی سریع مطالب را بررسی کنید . مطمئن شوید تمام اطلاعاتی را کھ لازم دارید بھ دست آورید .
آبتین زمانی