دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ﺗﺎﺑﻠو ﮐﭘﯽ ﻧﮑﻧﯾد!!!

ﺗﺎﺑﻠو ﮐﭘﯽ ﻧﮑﻧﯾد!!!

 

ﻣﺎ در ﻋﺼﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. و ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮای ﺧﻠﻖ و اﯾﺠﺎد ، در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت، ﮐﻪ ﺑﺎ آن در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﺎب و ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﺎﯾﺪ از اﻃﻼﻋﺎت اﻃﺮاف و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﻠﻖ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﺎب و ﺟﺬاب ﺑﭙﺮدازﯾﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از آﻧﻬﺎ اﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ روح و ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻠﻖ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪه ای آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ، اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ﺟﺪﯾﺪی از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ارزش دزدﯾﺪن دارد و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ارزش دزدﯾﺪن ﻧﺪارد. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ورودی ﻫﺎی ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ، زﯾﺮا ))ورودیِ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب، ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻮب دارد.(( ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮب را ﭘﯿﺶِ ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮب ﮔﺮد آورﯾﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎن آن ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آرام درﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﺎزﯾﺪ و از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی آن ﺑﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد، ﺣﺘﯽ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ را ﻧﮕﻪ داری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه آن ﻫﺎ را ﺧﻠﻖ و زﻧﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ اﮔﺮ از ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﺳﺮﻗﺖِ ادﺑﯽ اﺳﺖ، وﻟﯽ اﮔﺮ از ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﯾﮏ ﻓﺮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ دوﻣﯽ او ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. وﻟﯽ اﮔﺮ از ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﮐﭙﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﺻﺎﻟﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﺧﻮب ))ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ؟(( ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ: ))آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ داﻧﯿﺪ، ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.(( آﻧﭽﻪ را ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻧﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. آﻧﭽﻪ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ، ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ. آﻧﭽﻪ را دوﺳﺖ دارﯾﺪ، ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺪادی از ﻋﻼﯾﻘﺘﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و روی ﯾﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ، و اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮب ﺑﺴﺎزﯾﺪ. ﺑﺮای ﻣﻌﺮوف ﺷﺪن ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﻮل وﺟﻮد دارد و ﻫﯿﭻ راز دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد: ﮐﺎر ﺧﻮب ﺧﻠﻖ ﮐﻨﯿﺪ و آن را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﻗﺪم اول: روی ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﺪ. ﻗﺪم دوم: دﯾﮕﺮان را دﻋﻮت ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ روی ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدنِ ﻋﻼﯾﻖ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان، ﮔﺸﺎده روﺗﺮ و ﺑﺎزﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان اﻓﺮاد ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻣﺮدم ﻋﺎﺷﻖ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رازﻫﺎﯾﺘﺎن را ﺑﯿﺮون ﻣﯽ رﯾﺰﯾﺪ، ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت اﮔﺮ در آن زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺒﺮه ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ، ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ، ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﺎزﯾﺪ. روی وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ و اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ. اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻋﻘﯿﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ: اﮔﺮ ﻓﻬﻤﯿﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪادﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮد در اﺗﺎق، ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺑﻪ اﺗﺎق دﯾﮕﺮی ﺑﺮوﯾﺪ. ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ. آﺑﺘﯿﻦ زﻣﺎﻧﯽ