دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

از خوب به عالی

ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎرﭘﺸﺘﯽ

ﺑﺮای رﺳﯿﺪن از ﺳﻄﺢ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم درک ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻫﺴﺘﯿﻢ:

۱ : زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در آن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

۲ : ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﻗﺼﺎدی ﺷﻤﺎ

۳ : زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪن ﺑﻪ آن ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﺪ

ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ رﻫﺴﭙﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎرﭘﺸﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. در ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﻫﺪف ﺗﺄﯾﯿﻦ ﺷﺪه درﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺪف ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد. ﺑﺎﯾﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﯾﻦ را در ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ.

ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻫﺴﭙﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ درک ﻋﻤﯿﻘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺪﺳﺖ آورده و آﯾﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎص، ﯾﻌﻨﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺪودی ﮐﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮدن در آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻨﺪ، ﭘﺎﯾﻪ رﯾﺰی ﮐﺮدﻧﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻢ ﺗﺮاز ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺮک ﻣﻮﺗﻮر اﻗﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺿﺎﺑﻄﻪ اﻗﺼﺎدی ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﺷﻮر و ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و آن ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺟﺎن و دل اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و اﯾﻤﺎن راﺳﺦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ را ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﺗﺎ رﺳﯿﺪدن ﺑﻪ ﻫﺪف ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﺗﯽ رﻫﺴﭙﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرﭘﺸﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﺳﺎده و ﺑﯽ آﻻﯾﺶ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺜﻞ روﺑﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﯽ ﻣﻤﮑﺎر و ﺣﯿﻠﻪ ﮔﺮ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ را ﻣﯽ داﻧﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺴﺠﺎم ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

خوب به عالی فصل پنجم

 

از خوب به عالی فصل ششم