دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ

 

ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ و ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺎﺑﻮدی

در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺎﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻤﺮده ﺷﻤﺮده آﻏﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب رﺳﯿﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮخ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ آرام آرام و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﯽ آورﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ دار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و اﯾﻦ ﭼﺮخ ﺑﺰرگ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﯾﻊ و دﻧﺒﺎﻟﻪ دار ﻣﯽ رﺳﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﻮل دادن زﯾﺎد ﻧﺪارد و ﮐﺎر ﺧﻮدش را روی روال اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﯾﻦ رﻣﺰ ﭘﯿﺮوزی ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی رﻫﺴﭙﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺪاوم و درﺳﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎر ﺧﻮدش را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻫﺴﭙﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

آن ﻫﺎ از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ دﻫﻨﺪه ﺷﺘﺎب ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺘﺎب.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻫﻤﺘﺮاز اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺎﺑﻮدی دﻧﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ. آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮﮐﺖ آرام و ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺳﭙﺲ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﺘﺎب، در ﻫﺮ دور از اﯾﻦ ﭼﺮخ، ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺑﮕﺬرﻧﺪو ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﺑﻌﺪ ﺑﺎ دﺳﺘﺎورودﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ، و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﺎی ﻓﺮاوان، از ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﻣﺴﯿﺮ روﺷﻦ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ.

از خوب به عالی فصل هشتم

 

از خوب به عالی فصل نهم