دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ

ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی

ﻧﻘﺶ ﻓﻦ آوری در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻫﺮ ﺑﺮﻫﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﺶ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻫﺮ روز و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﮐﺎر ﺧﻮد از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯿﺪارﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﮐﻨﯿﻢ.

وﻗﺘﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ دﻫﻨﺪه ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه آن.  ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻫﺴﭙﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ دوران ﺟﻬﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﻦ آوری ﭘﯿﺸﮕﺎم آﻏﺎز ﻧﮑﺮدﻧﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﻧﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺪام ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺧﻮﺑﯽ از آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ از ﻓﻦ آوری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺳﻘﻮط ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ در رده ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﻧﺪارد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﮐﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﯿﺪ ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

اﻣﺎ ﻓﻦ آوری ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد، ﻫﺮﮔﺰ اوﻟﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﯿﺴﺖ.

از خوب به عالی فصل هفتم

 

از خوب به عالی فصل هشتم