چند راه برای بهتر بودن به عنوان یک فروشنده

بهتر بودن در فروش

در این پست چند راه وجود دارد که هر یک از دیگری مهم تر است   اعتماد: کیفیت شماره یک اعتماد است که کلیشه ای به نظر می رسد اعتماد همیشه باید در هسته باشد. اعتمادی که با رفتار و عمل ما به اثبات می رسد و مشتریان آن را درک و حس می کند.   […]