دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ دوم

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻫﺒﺮان ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺲ رﺑﻂ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮﻋﮑﺲ رﻫﺒﺮان ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد رﺑﻂ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و زرر و زﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ.

رﻫﺒﺮان ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﺖ ﺧﻮد، و ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻓﺮدی ﻻﯾﻖ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، وﻟﯽ رﻫﺒﺮان ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎرم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﻮد و ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪن ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﻓﺮدی را ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اداره ﮐﻨﺪ .

از اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺨﺼﯽ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن در ﻫﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ام آن ﺳﺎزﻣﺎن را ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮﺷﯿﺪه ام. و در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﯽ ﻣﻬﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ام ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮدم اداﻣﻪ دادم و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اﮔﺮ ﺑﯽ ﻣﻬﺮی از ﻃﺮف آن ﺳﺎزﻣﺎن اداﻣﻪ داﺷﺖ، آن ﺳﺎزﻣﺎن را رﻫﺎ ﮐﺮدم.

ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻫﻢ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻮرد ﻟﻄﻒ ﻗﺮار دﻫﺪ.

از خوب به عالی فصل دوم

 

از خوب عالی فصل سوم