پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

از خوب به عالی

 

از رﻫﺴﭙﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری

ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از رﻫﺴﭙﺎری ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮﺳﺪ.

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮐﺎری و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻓﻖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ارزش ﻫﺎی ﻧﻬﺎدی و ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻫﻤﺎن آﻣﯿﺰه ﺟﺎدوﯾﯽ ﺣﻔﻆ دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را راه اﻧﺪازی و اداره ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺪﯾﺮ دﯾﮕﺮی آﻣﺪ ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ را اداﻣﻪ داده اﺳﺖ. ﺷﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه و ﺗﮑﯿﻪ ای ﺑﺮ ﻓﺮد ﻧﺪارد. آن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻃﺒﻖ آن روال و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.

از خوب به عالی فصل نهم