• سایر
  • دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻓﺘﻦ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻓﺘﻦ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻓﺘﻦ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻮای ﮐﺎر ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ اول ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ . ﻧﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺪه را داﺷﺘﻢ و اﮔﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺣﺘﻤﺎً ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺑﻮدم.

اﯾﺪه در دﻧﯿﺎ زﯾﺎد اﺳﺖ و اﺟﺮای آن آﺳﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ اوﻟﯿﻦ را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﺤﻮی ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯽ ﺗﺎ ﺑﻘﯿﻪ اﯾﺪه رﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯽ.

از ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﯿﺪ، اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻧﺪارم وﮔﺮﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻓﻘﻂ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻤﯽ از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻗﺪام ﮐﺮدن ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎً ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺷﯿﮏ و ﻣﺠﻠﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ از اﻧﺒﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ.

اﯾﺪه و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﻗﺒﻞ از ﺗﺄﺳﯿﺲ آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از راه اﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد آن را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ. زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ اﺛﺮات ﭘﺮ ﺑﺎزده ﺧﻮد را ﺧﻮﻫﯿﺪ دﯾﺪ.

دوباره فکر کن