• سایر
  • دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: اﺳﺘﺨﺪام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: اﺳﺘﺨﺪام

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: اﺳﺘﺨﺪام

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری را ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﯾﺪ و ﺑﺎ آن ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ را در اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر و آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون آن ﻓﺮد و ، اگر ﻓﺮدی را از دﺳﺖ دادﯾﺪ ﻓﻮراً ﻓﺮد دﯾﮕﺮی را ﻣﺸﺎﺑﻪ او اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭘﺴﺖ او ﺑﻪ ﮐﺎر اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ درﯾﺎﺑﯿﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺴﺖ اﺻﻼً ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﺪ.

اﮔﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﺎرﺗﺎن زﯾﺎد ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ آن زﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮدی را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ. از اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﯾﺪ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ او ﻓﺮد ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای اﺳﺖ. ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮادی ﮐﻪ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم ﻧﺪادﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن دوﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ او را از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﮐﻨﯿﺪ.اﮔﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﯾﺪ ﺷﺮط ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺧﻮب اﻧﺠﺎم داد اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد داﺷﺘﯿﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﮕﺮان از دﺳﺖ دادن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ. ﻫﯿﭻ وﻗﺖ دل ﺧﻮش ﺑﻪ رزوﻣﻪ اﻓﺮاد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و ﺷﺨﺼﯽ را ﮐﻪ رزوﻣﻪ ﺧﻮﺑﯽ دارد ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ رزوﻣﻪ ﻧﺪارد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻧﺪﻫﯿﺪ و در ﺷﺮوع ﮐﺎر آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ.

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺑﺎر ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ. در ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﺮادرم ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی رﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ ﻧﯿﺮو داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ، ﻓﺮد ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺮادر ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﺮادرم ﮔﻔﺖ: ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﺷﻤﺎ را اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ رﺋﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮو داﺷﺖ ﮔﻔﺖ: ﻫﺮ دو را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﻤﺎه از ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻮد دﻟﯿﻞ را ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪم و ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﺮﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ و آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﯾﻢ درﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ، وﻟﯽ ﺷﻤﺎ دو ﺑﺮادر اﯾﻨﻄﻮر ﻧﺒﻮدﯾﺪ و درﺳﺖ ﮐﺎرﺗﺎن را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﺮادرم ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی آﻧﺠﺎ ﺷﺪ و ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮل ﯾﮏ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ آن ﺷﺪم.

دوباره فکر کن