از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﻘﺶ ﻓﻦ آوری در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻫﺮ ﺑﺮﻫﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻘﺶ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در اﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻫﺮ روز و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﮔﺎم ﺑﺮ ﻣﯽ دارﯾﻢ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در ﮐﺎر ﺧﻮد از […]

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻫﺴﭙﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺴﺠﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آزادی ﻫﺎی ﺧﻮد را در ورای ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ […]

ازﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ازﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺎت ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﯿﺮات ﻫﯿﭻ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از زﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی روز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﮐﺮدﻧﺪ، […]

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ   ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ و ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺎﺑﻮدی در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺎﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻤﺮده ﺷﻤﺮده آﻏﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب رﺳﯿﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮخ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ آرام آرام و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﯽ آورﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ دار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ […]

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

از خوب به عالی   از رﻫﺴﭙﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از رﻫﺴﭙﺎری ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮﺳﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮐﺎری و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻓﻖ ﻣﯽ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎر ﺧﻮد در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻧﺪارﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺟﺎﯾﯽ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﮑﺎﻣﻞ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﺎدت ﺑﻪ <<ﻧﻪ>> ﮔﻔﺘﻦ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻗﺪرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ. […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺑﻬﺮه وری

دوباره فکر کن: ﺑﻬﺮه وری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯽ ﻣﻮرد و وﻗﺖ ﮔﯿﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻓﺘﻦ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻓﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻮای ﮐﺎر ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ اول ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: اﺳﺘﺨﺪام

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری را ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﯾﺪ و ﺑﺎ آن ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ را در اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر و آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ […]