دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻗﺒﺎ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻗﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻼش ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد از رﻗﺒﺎ ﮐﭙﯽ و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دزدی ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن در ﻫﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻔﻬﻮم را درک ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻤﻨﺎم ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﺳﻨﺠﯿﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺟﻠﻮه ﮐﻨﯿﺪ در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ. اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و آرام آرام ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺠﺎد […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ   ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی داﺷﺖ و ﻣﺸﮑﻞ او را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ او ﻫﻤﺪردی ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ : دور رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻫﺎ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ :دوررﯾﺨﺘﻨﯽ ﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮی از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﯿﻬﻮده را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ وﻗﺖ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮد دﯾﮕﺮان […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﻓﺮﻫﻨﮓ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺧﺸﮏ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد، از ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﺎر ﺧﻮد را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر ﮐﺎر ﮐﻤﯽ ﻫﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺳﺮک ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﺑﮕﺬارﯾﺪ […]

اصول و فنون مذاکره

اصول و فنون مذاکره

اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮه رُی ج . ﻟِﻮﯾﮑﯽ ﻓﺼﻞ اول ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه اﻧﺪ . دوﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺠﺎ ﻧﺎﻫﺎر ﺑﺨﻮرﻧﺪ ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ، ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺮای آزادی ﮔﺮوﮔﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻠﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزﮐﺮدن ﻣﺮزﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ روی ﺗﺠﺎرت آزاد ، ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . […]

اعتراف های یک تبلیغاتچی

اعتراف های یک تبلیغاتچی

اعتراف ھای یک تبلیغاتچی دیوید اگیلوی .١چگونھ می توان یک بنگاه تبلیغاتی را اداره کرد ؟ یک بنگاه تبلیغاتی فرق چندانی با واحد ھای سازمان دھی شده ی دیگر ندارد و اداره کردن آن شبیھ بھ اداره کردن یک کتابخانھ ی تحقیقاتی ، دفتر مجلھ یا آشپزخانھ ی یک رستوران بزرگ است . سی سال […]

امسال تکرار نخواهد شد

امسال تکرار نخواهد شد

امسال تکرار نخواهد شد دارن هاردی گام اول چرا ، بسیار مهم تر از چگونه است ! مهم تر از این که بدانید )) چگونه (( باید یک کار را انجام دهید ، این است که )) چرا (( باید آن کار را انجام دهید . اگر به اندازه کافی دلیلی برای چرایی انجام دادن […]

آیین دوست یابی

آیین دوست یابی

آیین دوست یابی دیل کارنگی کتاب آیین دوست یابی از سلسله مباحثی در مورد رفتار و برخورد انسان ها در زندگی با افراد دیگر در محیط کار ، در روابط زناشویی ، طرز برخورد با یک دوست یا جمعی از دوستان یا افراد دیگر توضیح می دهد . که چگونه با افراد در ارتباط مؤثر […]

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی در بازار امروز، که هر روزه به رقیبان ما افزوده می شود و هر کس با محصول جدید خود در پی تصاحب قسمتی از این بازار است، وظیفه ما در قبال کالا و خدمات تولیدی مان چیست. چه کاری باید انجام بدهیم تا سهمِ بیشتری از این بازار را تصاحب کنیم و خدمات […]