از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

از خوب به عالی   از رﻫﺴﭙﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از رﻫﺴﭙﺎری ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮﺳﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮐﺎری و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻓﻖ ﻣﯽ […]

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ   ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ و ﭼﺮﺧﻪ ﻧﺎﺑﻮدی در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ از ﮔﺎﻣﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺷﻤﺮده ﺷﻤﺮده آﻏﺎز ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب رﺳﯿﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮخ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ آرام آرام و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ آن را ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﯽ آورﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و دﻧﺒﺎﻟﻪ دار اﻧﺠﺎم ﻣﯽ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻓﺘﻦ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻓﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻮای ﮐﺎر ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ اول ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﮑﺎﻣﻞ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﺎدت ﺑﻪ <<ﻧﻪ>> ﮔﻔﺘﻦ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻗﺪرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ. […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺑﻬﺮه وری

دوباره فکر کن: ﺑﻬﺮه وری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯽ ﻣﻮرد و وﻗﺖ ﮔﯿﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎر ﺧﻮد در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻧﺪارﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺟﺎﯾﯽ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ : دور رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻫﺎ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ :دوررﯾﺨﺘﻨﯽ ﻫﺎ اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮی از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﯿﻬﻮده را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ وﻗﺖ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮد دﯾﮕﺮان […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ   ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی داﺷﺖ و ﻣﺸﮑﻞ او را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ او ﻫﻤﺪردی ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: اﺳﺘﺨﺪام

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: اﺳﺘﺨﺪام ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎری را ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﯾﺪ و ﺑﺎ آن ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﻧﺸﺪه اﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ را در اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﺎر آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺧﻮب اﻧﺠﺎم دادن ﮐﺎر و آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﺎ ﮐﺎر را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻤﻨﺎم ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﺳﻨﺠﯿﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺟﻠﻮه ﮐﻨﯿﺪ در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ. اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و آرام آرام ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺠﺎد […]