چگونه سریع تر و موثر تر کار کنیم 

انجام دادن کار سریعتر و موثرتر

۵ نکته برای انجام دقیق تر کار شما   ما فکر می کنیم کار بیشتر انجام دادم به معنی کار خوب انجام دادن است در صورتی که کار با کیفیت انجام دادن در کمترین زمان و موثر ترین کار بهترین نوع کار است که باید بتوانیم این نوع کار کردن را سرلوحه کار خود قرار […]

راهبردهای خروج از بحران

چند نکته در مورد راهبردهای خروج از بحران زمانی که شروع به فروش می‌کنید یا در حال فروش هستید، ممکن است در مواقعی فروش نداشته باشید و افکار بد و ناامیدکننده به سراغ شما بیاید و باعث دلسرد شدن شما می‌شود. این افکار به‌طور مداوم در ذهن شما می‌چرخد و شمارا در همین وضعیت قرار […]

۱۰ نکته برتر برای افزایش حضور اجرایی و گسترش نفوذ شما

۱۰ نکته برتر برای افزایش حضور اجرایی و گسترش نفوذ شما حضور اجرایی درهای مجموعه اجرایی را باز می کند. به همین دلیل است که ما اغلب می شنویم برای بدست آوردن شغل، برنده شدن در یک تبلیغ، بستن معامله یا الهام بخشیدن از تغییر به آن احتیاج دارید. عادات، مهارت ها، ویژگی ها و […]

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

از خوب به عالی   از رﻫﺴﭙﺎری ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم داد ﺗﺎ آن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از رﻫﺴﭙﺎری ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﺮﺳﺪ. ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮐﺎری و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ دﻧﯿﺎی در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ وﻓﻖ ﻣﯽ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﮐﺎر ﺧﻮد در ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮدن و ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻧﺪارﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﻢ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺟﺎﯾﯽ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺑﻬﺮه وری

دوباره فکر کن: ﺑﻬﺮه وری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و وﻗﺖ ﺧﻮد را در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﯽ ﻣﻮرد ﻫﺪر ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯽ ﻣﻮرد و وﻗﺖ ﮔﯿﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﮑﺎﻣﻞ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﺎدت ﺑﻪ <<ﻧﻪ>> ﮔﻔﺘﻦ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ از ﻗﺪرت ﻧﻪ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮای اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺪه ﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ و در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﺪ. […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻓﺘﻦ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻓﺘﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻮای ﮐﺎر ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ اول ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻌﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺮدم را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻗﺒﺎ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻗﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻼش ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد از رﻗﺒﺎ ﮐﭙﯽ و ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ دزدی ﻧﮑﻨﯿﺪ. اﻣﺮوزه در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن در ﻫﺮ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﻣﺸﮑﻞ در ﮐﭙﯽ ﮐﺮدن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻔﻬﻮم را درک ﮐﻨﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ […]

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻤﻨﺎم ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را ﺳﻨﺠﯿﺪه و اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺟﻠﻮه ﮐﻨﯿﺪ در اﻣﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ. اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ رخ ﺑﺪﻫﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را اﺻﻼح ﮐﻨﯿﺪ و آرام آرام ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺠﺎد […]