جذب توجه مشتری

جذب توجه مشتری   هر مشتری نیازهای انسانی مشخصی دارد که برای خرید کردن تشویق میشود و اقدام به خرید کردن میکند. باید بتوانید مهمترین نیازها و خواسته های مشتریان خود را شناسایی کنید و بعد آنها را متقاعد کنید که با خریداری کردن محصولات شما نیازهایشان بر طرف میشود ، در ۷ مرحله جذب […]

ایده عالی شما

ایده عالی شما زمانهایی پیش آمده که شما ایدهای داشتهاید که میخواستید آن را به نمایش بگذارید و مورد توجه عموم قرار بگیرد. این مورد توجه قرار گرفتن شما را به فکر فرو میبرد که چگونه ایده شما در هر زمینهای، مورد توجه قرار بگیرد و با استقبال روبرو شود. شما باید بدانید که ایدههای […]

انواع شخصیتهای خریداران

انواع شخصیت

انواع شخصیتهای خریداران در فروش روزانه خود شما با انواع شخصیتهای مختلف روبرو میشوید که باید با آنها آشنا باشید و با هر کدام از شخصیتها مانند خودشان صحبت کنید. ۱ خریدار حتمی خریداران حتمی، خریدارانی هستند که دقیقاً میدانند جه میخواهند و برای آن چیزی که میخواهند چه مبلغی را حاضر هستند پرداخت کنند. […]

ﺗﺎﺑﻠو ﮐﭘﯽ ﻧﮑﻧﯾد!!!

ﺗﺎﺑﻠو ﮐﭘﯽ ﻧﮑﻧﯾد!!!   ﻣﺎ در ﻋﺼﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ. و ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮای ﺧﻠﻖ و اﯾﺠﺎد ، در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت، ﮐﻪ ﺑﺎ آن در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﯿﻢ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﺎب و ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ […]

جادوی کاره پاره وقت

جادوی کاره پاره وقت نویسنده : جیم ران پیشگفتار مترجمان تقریبا پس از ۱۰سال فروش بیش از یکصد هزار نسخه از این کتاب تصمیم گرفتیم نسخه کامل و بازبینی شده ی کتاب ))جادوی کاره پاره وقت (( را منتشر کنیم . در ویراست پیش برخی مطالب حذف شده بود که در ویراست حاضر آمده است […]

سرسختی برای پیشرفت

سرسختی برای پیشرفت مردم همیشه وقتی یک فرد موفق را در حرفه خود می بینند به این نتیجه می رسند که آن فرد از کودکی یا با استعداد بوده یا از هوش بالایی برخوردار بوده است. که توانسته، با داشتن هوش و استعداد فراوان به موفقیت برسد و از بقیه افراد پیشرفت بیشتری را بدست […]

سیستم مطالعه کارآمد

سیستم مطالعه کارآمد آیا شما کتاب می خوانید ؟ آیا کتاب خوانی بلدید ؟ کتاب ھا را می خوانید یا مطالعھ می کنید ؟ بھ نظر شما ، خواندن کتاب با مطالعھ ی آن چھ تفاوتی دارد ؟ وقتی تصمیم می گیرید کتابی را مطالعھ کنید ، چھ می کنید ؟ آیا از اولین صفحھ […]

استثنائی ولی معمولی

اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﮐﺜﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ، ﺑﻪ دﯾﮕﺮان اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻣﺮدم ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﺎدر زادی ﺑﻪ ارث ﺑﺮده و ﯾﺎ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮده اﻧﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﯿﺪه اﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و […]