خلاصه شده کتاب

ایجاد پیوند و ارتباط با اشخاص

بازاریابی

چند راه برای بهتر بودن به عنوان یک فروشنده

شرکت ها

حضور بی نظیر شما

سایر

چگونه سریع تر و موثر تر کار کنیم 

بازاریابی

مزیت جذاب

فروشندگی

مشتری مجذوب و شیفته

بازاریابی

چگونه خودتان را متمایز می‌کنید؟

شرکت ها

بیشرفت های سخت یا کشنده

بازاریابی

از لاک خود بیرون بیایید

بازاریابی

انجام تعهد در کار و زندگی

بازاریابی

مهارت و ذهنیت در فروش

بازاریابی

ایمیلی بنویسید که پاسخ دریافت کنید

شرکت ها

برقراری ارتباط اصولی با کارکنان

بازاریابی

سرعت بخشیدن به فروش

بازاریابی

شرکت و فروش اجتماعی

بزرگترین استراتژی و هدف راهبردی من در زندگی مطلاعه و خودآموزی مداوم است.

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﻤﺎ وﻗﺘﯽ ﮔﻤﻨﺎم ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ را دارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻫﻤﻪ...
ادامه مطلب

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻗﺒﺎ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: رﻗﺒﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺗﻼش ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد از رﻗﺒﺎ ﮐﭙﯽ و ﺗﻘﻠﯿﺪ...
ادامه مطلب

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﻓﺮﻫﻨﮓ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﺧﺸﮏ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ...
ادامه مطلب
اصول و فنون مذاکره
سایر

اصول و فنون مذاکره

اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮه رُی ج . ﻟِﻮﯾﮑﯽ ﻓﺼﻞ اول ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﺮدم ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﻣﺬاﮐﺮه اﻧﺪ ....
ادامه مطلب
اعتراف های یک تبلیغاتچی
سایر

اعتراف های یک تبلیغاتچی

اعتراف ھای یک تبلیغاتچی دیوید اگیلوی .١چگونھ می توان یک بنگاه تبلیغاتی را اداره کرد ؟ یک بنگاه تبلیغاتی...
ادامه مطلب
امسال تکرار نخواهد شد
سایر

امسال تکرار نخواهد شد

امسال تکرار نخواهد شد دارن هاردی گام اول چرا ، بسیار مهم تر از چگونه است ! مهم تر...
ادامه مطلب
آیین دوست یابی
سایر

آیین دوست یابی

آیین دوست یابی دیل کارنگی کتاب آیین دوست یابی از سلسله مباحثی در مورد رفتار و برخورد انسان ها...
ادامه مطلب
سایر

بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی در بازار امروز، که هر روزه به رقیبان ما افزوده می شود و هر کس با محصول...
ادامه مطلب
آیین سخنرانی
سایر

آیین سخنرانی

آیین سخنرانی دیل کارنگی فصل اول یک: باید با علاقه و عزم جدی شروع به کار کنید فکر کنید...
ادامه مطلب
مقاله های آموزشی

ﺗﺎﺑﻠو ﮐﭘﯽ ﻧﮑﻧﯾد!!!

ﺗﺎﺑﻠو ﮐﭘﯽ ﻧﮑﻧﯾد!!!   ﻣﺎ در ﻋﺼﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن...
ادامه مطلب
مقاله های آموزشی

جادوی کاره پاره وقت

جادوی کاره پاره وقت نویسنده : جیم ران پیشگفتار مترجمان تقریبا پس از ۱۰سال فروش بیش از یکصد هزار...
ادامه مطلب
جادوی فکر بزرگ
سایر

جادوی فکر بزرگ

جادوی فکر بزرگ دکتر د . شوارتز بزرگ بیندیشید تا بزرگ زندگی کنید. بزرگیِ زندگی در خوشحالی و کامیابی...
ادامه مطلب