• سایر
  • دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ: ﮐﻨﺘﺮل آﺳﯿﺐ

 

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد درﺳﺖ و ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی داﺷﺖ و ﻣﺸﮑﻞ او را ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ او ﻫﻤﺪردی ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﺒﻠﯿﻎ دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﺑﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻮد.

در ﺣﺪ ﺗﻮان اﮔﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺎراﺿﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از دﻟﯿﻞ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﻔﺮاد ﺷﻤﺎ ﻣﺪﺗﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮات آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

اﮔﺮ در ﺟﺎﯾﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ اﻋﺘﺮاض ﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎ راﺿﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺎراﺿﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

دوباره فکر کن