دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی رﻫﺴﭙﺎر ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺧﻮد ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﺴﺠﻢ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺧﺎص اﺳﺖ، اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﻧﺠﺎم دادن ﻫﻤﺎن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آزادی ﻫﺎی ﺧﻮد را در ورای ﻫﻤﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺮاد ﻣﻨﻀﺒﻂ را ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﻨﻀﺒﻂ ادﻏﺎم ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻀﺒﻂ ﺑﺮﺳﯿﻢ.

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻈﻢ در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ اﻓﺮادی دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﻓﺮاد ازادی و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داده ﺷﻮد، ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

از خوب به عالی فصل ششم

 

از خوب به عالی فصل هفتم