• سایر
  • دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ : دور رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻫﺎ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ : دور رﯾﺨﺘﻨﯽ ﻫﺎ

دوﺑﺎره ﻓﮑﺮ ﮐﻦ :دوررﯾﺨﺘﻨﯽ ﻫﺎ

اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﺴﺮی از ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﯿﻬﻮده را دور ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮ وﻗﺖ اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﺎن ﺧﻄﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﻮد دﯾﮕﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ دﯾﮕﺮان در ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ.

ﺣﺘﻤﺄ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻗﯿﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮوع و اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ. ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﻻزم اﺳﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺪاﻫﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺮ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. اﺻﻼً ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻃﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.

اﺻﻼً ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ، ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ راه و روش درﺳﺖ ﮐﺎر ﮐﺮدن را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را در وﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻮد درﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ دﯾﺮ وﻗﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻘﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻦ ﺳﺨﺖ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﯿﺪ اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ.

دوباره فکر کن